Шкільні МО

Керівникам ШМО

        Зміст сторінки
 1. Календарний план роботи МО 
 2. Діагностика ефективності проведеного заходу
 3. Оформлення протоколів засідань МО
 4. Орієнтовний перелік найбільш актуальних тем для роботи МО вчителів початкової школи
 5. Форми роботи МО
 6. Алгоритм планування роботи МО (за Щербаковою Л.Ф.)
 7. Перелік документів, що відображають роботу МО
 8. Функціональні обов'язки керівника МО
 9. Завдання і значення методичної роботи 


     ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

                         "Учитель як фахівець, живе доти, поки вчиться"
                                                                                                      К.Д.Ушинський
    Сприяти педагогові в цьому - провідна функція методичної роботи. Основними завданнями та змістом методичної роботи є:
 • керівництво роботою МО закладу освіти та координація їхньої діяльності;
 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • залучення педагогів до навчально-методичної та дослідницької роботи;
 •  апробація та впровадження освітніх технологій та систем;
 • аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей;
 • аналіз стану викладання предметів та навчальних курсів;
 • координація індивідуального змісту методичної роботи навчального закладу.
     Сьогодення вимагає розв'язання у системі методичної роботи й таких завдань, як сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.
    МО вчителів початкової школи є структурним підрозділом науково-методичної служби школи. МО створюється за наявності не менше ніж трьох учителів початкової школи.
     Керівництво МО здійснює голова, який обирається членами МО і затверджується наказом по школі.
  
                                     ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА МО 
 1. Планування роботи МО.
 2. Проведення моніторингу діяльності МО.
 3. Складання аналітичного звіту роботи.
 4. Надання практичної допомоги вчителям у підготовці доповідей, рефератів, методичних розробок тощо.
 5. Організація роботи щодо опанування методики викладання молодими вчителями.
 6.  Організація роботи щодо систематичного вивчення нових програм і підручників.
 7. Вивчення стану успішності учнів 1-4-х класів.
 8. Відвідування уроків учителів.
 9. Допомога у підготовці членів МО до атестації. 
     МО веде ділову документацію. Наприкінці навчального року складається звіт щодо роботи МО за рік.
           

                  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ МО
 1. План роботи МО.
 2. Матеріали засідань МО (протоколи, тези виступів).
 3. Матеріали тематичних семінарів.
 4. Картотека ППД.
 5. Матеріали школи молодого вчителя.
 6. Каталог друкованих робіт учителів школи.
 7. Відомості про вчителів школи.
                                              АЛГОРИТМ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МО
                                                                   (за Щербаковою Л.Ф.)
 1. Визначення рівня педагогічної майстерності вчителів за допомогою анкет, тестів, методом простого спостереження.
 2. Формулювання двоєдиної мети методичної діяльності МО:   
 • ближня (безпосередня) мета - вимоги до рівня професійно-педагогічних знань вчителя;
 • кінцева - вимоги до рівня вихованості та знань учнів. 
      3. Формулювання єдиної методичної проблеми, аналіз результатів навчально-виховної діяльності, виявлених у процесі контролю, вихід на проблеми, виявлені в ході індивідуального аналізу роботи вчителів, МО.
          4. Визначення найбільш характерної для вчителів школи проблеми.
          5. Формулювання єдиної методичної теми для всіх учителів початкової школи.
                                                     

                                                                               ФОРМИ РОБОТИ МО        
                         ІНДИВІДУАЛЬНІ:
 1. Стажування
 2. Самоосвіта вчителя
 3. Конкурс "Учитель року"
 4. Атестація
 5. Індивідуальні консультації
 6. Наставництво
 7. Фестиваль методичних ідей
                        ГРУПОВІ:
 1.  Робота МО
 2. Творчі групи
 3. Школа молодого вчителя
 4. Школа удосконалення
 5. Школа педагогічної майстерності
 6. Тренінги
                        МАСОВІ:
 1. Педрада
 2. Психолого-педагогічні семінари
 3. Методичні виставки
 4. Інструктивно-методичні наради
 5. Предметні декади
 6. Наради за участю директора
 7. Творчі звіти вчителів
 8. Педагогічні читання
 9. Тиждень молодого вчителя
 10. Презентація творчих груп
 11. Методичний ринг

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНИХ ТЕМ 
ДЛЯ РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


1.      Робота з Державними стандартами початкової освіти.
2.      Особистісно орієнтоване навчання в початковій школі.
3.      Диференційований підхід до навчання – передумова успішного розвитку та підвищення якості знань, умінь, навичок учнів.
4.      Організація методичної роботи на діагностичній основі для інтенсивного розвитку творчості вчителів.
5.      Інтерактивне навчання в початковій школі.
6.      Інформаційні технології викладання предметів у початковій школі.
7.      Педагогічні технології розвитку дітей молодшого шкільного віку, спрямовані на збереження здоров’я.
8.      Розвиток ключових компетентностей молодших школярів у різних освітніх системах.
9.      Технологія розвивального навчання в початковій школі.
10.   Технологія розвитку критичного мислення в початковій школі.
11.   Вивчення та реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту.
12.   Ознайомлення, вивчення та аналіз підручників, вироблення рекомендацій щодо їх впровадження.
13.   Теорія і методика вивчення предмета.
14.   Ефективність використання можливостей кабінету початкової школи.
15.   Ознайомлення з новинками фахової літератури.
16.   Підготовка учнів до олімпіад. Форми та методи роботи зі здібними та обдарованими дітьми.
17.   Форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою.
18.   Методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів.
19.   Методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу.
20.   Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.
21.   Оптимальні методи і прийоми здійснення моніторингових досліджень.
22.   Робота з творчо обдарованими дітьми.
23.   Створення належної психологічної атмосфери на уроці.
24.   Створення умов для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, боротьба з перевантаженням школярів домашніми завданнями.
25.   Безвідміткова та відміткова система оцінювання в початковій школі.
26.   Норми оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.
27.   Діагностика та самодіагностика. (Форми проведення діагностичного обстеження всіх учасників НВП.)
28.   Розвивальне навчання як засіб розвитку пізнавальної активності школярів.
Засідання методичного обʼєднання проводяться 4-5 разів упродовж року. Тематика засідань може бути оформлена у вигляді таблиці.
Тематика засідань методичного обʼєднання вчителів початкової школи
№ з/п
Основні питання до розгляду
Хто готує
Відмітка про виконання


       

ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ Обговорення питань і прийняття рішень на засіданнях МО фіксує протокол. Згідно з Інструкцією щодо ведення ділової документації в протоколі зазначають такі реквізити:
o   Назва виду документа;
o   Дату проведення заходу;
o   Заголовок до тексту;
o   Текст;
o   Підписи голови та секретаря засідання.
Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної.
Вступна частина складається з прізвищ та ініціалів голови та секретаря засідання, кількості присутніх і відсутніх на засіданні, порядку денного засідання з переліком питань, які будуть розглядатися та зазначенням  доповідачів щодо кожного з них.
Основний текст протоколу викладається із розділів: «Слухали», «Виступили», «Постановили».
Підписи голови та секретаря засідання на протоколі є обов’язковими.
Протокол № _______________
засідання методичного обʼєднання вчителів початкової школи
від ___________________________
Присутні: ________________ осіб
Відсутні: ________________ осіб
Голова: _________________________________________________________________________
Секретар: _______________________________________________________________________
Порядок денний:
1.
2.
3.
Питання № 1 ____________________________________________________________________
Слухали: ________________________________________________________________________
Виступили: ______________________________________________________________________
Постановили: ____________________________________________________________________
Питання № 2 ____________________________________________________________________
Слухали: ________________________________________________________________________
Виступили: ______________________________________________________________________
Постановили: ____________________________________________________________________
……..
Рішення МО ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Голова МО:
Секретар МО:


ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО ЗАХОДУ 


Форма проведеного заходу _____________________________________________________
Тема проведеного заходу  ______________________________________________________
Дата проведення заходу  _______________________________________________________

№ з/п
Питання
Так
Ні
1.
Чи вважаєте цю тему актуальною?


2.
На якому рівні була розкрита тема:
 •  повністю;
 • частково;
 • не розкрита


3.
Чи цікавить Вас ця тема?


4.
Чи є необхідність продовжувати висвітлювати цю тему?


5.
Ваші пропозиції щодо подальшої роботи
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ Календарне планування повинно відображати перелік всіх форм роботи МО із зазначенням часу проведення та виконавців.
Доречним буде оформити його у вигляді таблиці.

Календарний план роботи

№ з/п
Зміст роботи
Термін
Виконавці
Відмітка про виконання

Орієнтовний календарний план роботи методичного обʼєднання
вчителів початкової школи
         Серпень
1.  Знайомство з новими вчителями. Анкетування. Визначення рівня педагогічної майстерності вчителів.
2.      Формування мети методичної діяльності МО (ближня – вимоги до рівня професійно-педагогічних знань учителя; кінцева – вимоги до рівня вихованості та знань учнів). Затвердження тем самоосвіти та плану роботи МО на рік.
3.      Консультація «Календарно-тематичне планування».
4.      Закріплення наставників для молодих педагогів.

Вересень
1.      Засідання методичного обʼєднання.
2.      Організація роботи з наступності.
3.      Консультації: «Адаптація учнів 1-х класів»; «Адаптація учнів 5-х класів».
         
          Жовтень
1.      Консультації: «Портфоліо учня. Індивідуальні карти росту учнів».
2.      Аналіз та контроль педагогічної діяльності.
3.      Самоаналіз уроку.

Листопад
1.      Взаємовідвідування уроків.
2. Організація роботи щодо впровадження технологій, що сприяють збереженню здоров’я.

          Грудень
1.      Засідання МО.
2.      Консультації: «Норми оцінювання навчальних досягнень учнів».

Січень
1.      Співбесіди з учителями: «Індивідуальна форма навчання»
2.      Впровадження ІТ технологій у навчальний предмет

Лютий
1.      Консультації: «Організація повторення».
2.      Співбесіди з учителями: «Педагогічна підтримка учнів».

Березень
1.      Засідання МО.
2.      Проведення шкільних олімпіад.

Квітень
1.      Проведення самоаналізу діяльності за рік.
2.      Консультації: «Підготовка учнів до атестації».
3.      Складання графіку навчальних екскурсій.

Травень
1.      Засідання МО.
2.      Співбесіди з учителями: «Підсумки навчального року».
3.      Анкетування «Робота МО за навчальний рік».
4.      Складання звіту «Робота МО за навчальний рік».
5.      Складання плану роботи МО на наступний рік.


План роботи методичного об'єднання класних керівників


План роботи МО класних керівників
                                                                                         2014-2015 навчальний рік
     Проблема школи: «Виховання духовної культури школярів на засадах   етнопедагогіки»
     Проблема МО класних керівників: «Духовна культура учня: особливості становлення»
     Керівник МО: Л.П.Курилюк, педагог-організатор

№ з/п
Зміст роботи
Відповідальний
Примітка
І заняття
Теоретична частина
1
Аналіз роботи методичного обєднання класних керівників за 2013-2014 навчальний рік та ознайомлення з планом роботи МО на наступний рік
КурилюкЛ.П.

2
Нормативно-правове забезпечення виховного процесу, методичні рекомендації відділу освіти, Міністерства освіти і науки
Члени МО

3
Визначення основних напрямків методичної роботи на 2014-2015 н.р.
Члени МО

4
Конкретизація проблеми, над якою будуть працювати класні керівники, складання графіка відкритих виховних годин
Члени МО

5
Уточнення плану роботи з молодими спеціалістами
Курилюк Л.П.

Практична частина
1
Опрацювання офіційних документів МОН України та відділу освіти
Члени МО

2
Планування виховної роботи на І семестр

3
Практична робота. Визначення конкретних індивідуальних завдань членам методичного обєднання
Курилюк Л.П.

Робота між засіданнями

1
 Діагностування класних колективів з метою вивчення якості проведення виховних годин у минулому навчальному році
Курилюк Л.П.

2
Робота в групах: Підготовка фрагментів годин спілкування
Методична мета: Підтримка та розвиток творчих здібностей учнів
Члени МО

3
Взаємовідвідування виховних заходів
Члени МО

4
Відкриті години спілкування (заходи):
 • Переселенцева О.В. (11-А клас);
 • Косінська Г.І. (6 клас);
 • Вишневська В.В. (8 клас);
 • Кондєєва О.М. (2 клас)
Члени МО

5
 Підготовка до огляду   інформаційних вісників ( куточків) класів
Члени МО

6
Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин
Члени МО

7
Визначення основних та максимально конкретизованих завдань на І та ІІ семестри навчального року по вихованню патріота України 
Члени МО

ІІ засідання
Тема: Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки

Теоретична частина
1
Дискусія: «Народна педагогіка – фундаментальна основа нової педагогічної концепції»
Кондєєва О.М.

2
Народні обряди та свята - витоки національних духовних цінностей. Форми використання їх у виховній роботі.
Косінська Г.І.

3
Огляд новинок педагогічної преси
Члени МО

Практична частина
1
Залучення батьківської громадськості до організації народознавчих свят. Використання місцевого матеріалу
Буханенко І.Г.

2
Презентація досвіду класних керівників, які атестуються
Кондєєва О.М., Косінська Г.І., Лавріненко Г.Б., Кобець Н.В.

Робота між засіданнями
1
Обмін досвідом роботи.  
Члени МО

2
Взаємовідвідування виховних заходів
Члени МО

3
Відкриті години спілкування:
 • Демедчук С.А.(7 клас);
 • Данільченко О.А. (9 клас)


4
Аналіз використання народних традицій в організації загальношкільних заходів. Участь класних колективів в оглядах, фестивалях, конкурсах, виставках малюнків та декоративно – прикладного мистецтва, святах.
Члени МО

5
Практична робота. Із застосуванням краєзнавчих та етнографічних знань розробити виховний захід ( екскурсія, свято, зустріч, бесіда, година спілкування тощо).
Члени МО

 ІІІ заняття
Тема:  Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи
 Теоретична частина
1
Дискусія: «Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями»
Члени МО

2
Роль Ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних учнів
Члени МО

3
 Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх.  Зустріч з працівниками міліції 
Члени МО

Практична частина
1
 Тренінг «Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі класного керівника з дітьми з девіантною поведінкою.
Сизранова Т.С.

2
 Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації.
Сизранова Т.С.

3
Аналіз діагностування по класах


4
Я роблю це так… Презентація власного досвіду роботи
Члени МО

5
Звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації
Члени МО

6
Відкриті години спілкування (заходи):
 • Лавріненко Г.Б. (5 клас);
 • Бондаренко К.В. (10 клас);
 • Буханенко І.В. (1 клас);
 •  


ІV заняття
Тема:   Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв`язання конфліктів
Теоретична частина
 1
 Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування 
Курилюк Л.П., члени МО

2
Вивчення культури поведінки учнів у класі. Програма спостереження на уроці; орієнтовна програма спостереження за учнями під час перерви.


 3
 Про результати контролю за якістю проведення виховних годин
Курилюк Л.П.

4
Підведення підсумків роботи МО протягом 2014-2015 навчального року
Курилюк Л.П., члени МО

Практична частина
1
Мікродослідження. Аналіз результатів участі учнів у шкільних та позашкільних гуртках за інтересами
Члени МО

2
Проведення діагностичних досліджень членів МО з метою визначення завдань на 2015-2016 н.р.
Курилюк Л.П.

 3
Підготовка до друку у фахових виданнях розробок кращих годин спілкування чи інших заходів
Члени МО

4
Звіт класних керівників з питань самоосвіти
Члени МО

5
Аналіз проведення оздоровлення в минулому навчальному році. Підготовка до проведення оздоровлення
Члени МО

Немає коментарів:

Дописати коментар